dnes je 23.5.2024

Input:

Vnitřní předpis upravující zápůjčky zaměstnancům

8.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.10
Vnitřní předpis upravující zápůjčky zaměstnancům

Ing. Martin Děrgel, Ing. Ivan Macháček

Vzor

Vnitřní předpis upravující zápůjčky zaměstnancům

Zaměstnavatel ................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ...........................

vydává

vnitřní předpis pro poskytování zápůjček zaměstnancům.

1. Tento předpis se vztahuje na všechny zaměstnance zaměstnavatele, s výjimkou ........ (např. zaměstnanců, s nimiž byla uzavřena smlouva o výkonu funkce – která obvykle umožňuje ještě výhodnější čerpání benefitů, nebo zaměstnanců bez pracovní smlouvy anebo až po určité odpracované době u dotyčného zaměstnavatele apod.).

2. Zaměstnavatel zřizuje zápůjčkový fond (dále jen "ZF“) coby peněžní sociální fond určený pro poskytování bezúročných peněžitých zápůjček zaměstnancům. Poznámka: Alternativně lze také jen věcně rozšířit statut již vytvořeného (existujícího) sociálního fondu zaměstnavatele, nebo z něj pro přehlednost vyčlenit podfond účelově omezený na zápůjčky zaměstnancům. Tyto zápůjčky lze samozřejmě poskytovat i bez fondu, ale méně přehledně.

3. Pro účely shromažďování a čerpání peněžních prostředků ZF zaměstnavatel zřizuje otevřený běžný účet u peněžního ústavu ..................... (dále jen "otevřený účet“). Jeho tvorbu a čerpání mohou sledovat všichni zaměstnanci - technické podrobnosti upřesňuje Příloha č. 1. Poznámka: S ohledem na ochranu osobních údajů budou popisné údaje o čerpání a splácení zápůjčkového fondu jednotlivými zaměstnanci anonymizovány, respektive uváděny jen v obecné rovině, jako například "zápůjčka zaměstnanci na 5 let na rekonstrukci bytu“.

4. Na otevřený účet ZF zaměstnavatel nejpozději do .............. převede částku ........... Ve prospěch ZF může zaměstnavatel poskytnout mimořádný příspěvek, zdrojem mohou být také účelové dary přijaté zaměstnavatelem, případně i další plnění. Poznámka: S ohledem na účel peněz v ZF, které se nespotřebovávají ale vždy a priori pouze dočasně zapůjčují zaměstnancům, není důvodné pravidelně do něj přispívat a zvyšovat jeho zůstatek například procentem z disponibilního zisku. Samozřejmě ovšem není vyloučena ani tato varianta jeho tvorby.

5. Prostředky ZF mohou čerpat pouze zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele déle než .... měsíců (dále jen "oprávněný zaměstnanec“). Výjimku může ze závažných důvodů povolit, případně stanovit .............. (např. personalista, ekonomický náměstek – tato výjimka může tedy být zmírňující nebo i zpřísňující).

6. Oprávněný zaměstnanec může v jednom kalendářním roce vyčerpat ze ZF v úhrnné výši maximálně ...... Kč. Přičemž žádný jednotlivý požadavek oprávněného zaměstnance nemůže být vyšší než ..... Kč, ani nižší než ..... Kč. Výjimky může ze závažných důvodů povolit ............... (např. personalista, ekonomický náměstek). Pozn.: Vzhledem k výše uvedenému limitu osvobození od daně lze doporučit pro snazší administrativu stanovit maximální úhrnnou výši jistin zápůjček poskytnutých každému oprávněnému zaměstnanci na částku 300 000 Kč.

7. Oprávnění zaměstnanci uplatňují své právo na poskytnutí bezúročné zápůjčky ze ZF formou písemné žádosti předložené ............... (např. personalistovi, mzdové účtárně). Pro tyto účely je závazné využití vzoru žádosti uvedené v Příloze č. 2. Pozn.: Ze zkušenosti lze doporučit jednotný formulář žádosti s co možná nejjednodušším textem, kde bude zaměstnanec "veden za ručičku“, čímž se omezí nejasná podání a nekonečné jalové dotazy...

8. Na poskytnutí plnění ze ZF nemá oprávněný zaměstnanec právní nárok.

9. Čerpání ZF oprávněnými zaměstnanci je možné pouze v bezhotovostní formě převodem na platební účet v ČR. Může se jednat o účet žadatele, nebo podnikatele, který mu dodal/dodá plnění, na jehož financování žádá o zápůjčku. Žadatel je povinen hodnověrně prokázat vlastníka daného účtu (např. výpisem z účtu nebo fakturou).

10. O přidělení prostředků ze ZF požadovaných oprávněným zaměstnancem rozhoduje ............... (např. personalista, vedoucí mzdové účtárny), a to do ...... dnů od přijetí žádosti. O rozhodnutí – schválení nebo zamítnutí, případně snížení požadované částky - včetně zdůvodnění bude žadatel elektronicky zpraven e-mailem.

11. Čerpání ZF je přípustné pouze do výše aktuálního zůstatku otevřeného účtu. Rovněž nelze schválit větší úhrn přijatých závazků týkajících se budoucího čerpání ZF, než odpovídá aktuálnímu zůstatku otevřeného účtu.

12. Výklad tohoto předpisu a řešení případných sporů nebo nejasností ohledně jeho uplatňování je v kompetenci ............... (např. personalisty, ekonomického ředitele, právního oddělení).

13. Tento vnitřní předpis zaměstnavatele vstupuje v účinnost – tj. stává se právně závazným - dnem .............

V ................ dne ............

.......................................................

razítko zaměstnavatele a podpis
jeho oprávněného zaměstnance

Přílohy:

1. Technické podmínky pro nahlížení do otevřeného účtu zápůjčkového fondu

Ve smyslu vnitřního předpisu zaměstnavatele pro čerpání ZF na zápůjčky zaměstnanců lze volně nahlížet do otevřeného účtu zápůjčkového fondu na internetové stránce ..............................

2. Vzor žádosti zaměstnance o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze ZF

Žádost zaměstnance o poskytnutí zápůjčky ze zápůjčkového fondu

Tuto žádost podává dne .......... zaměstnanec ..................... (poznámka: jednoznačná identifikace dotyčné osoby v souladu s interním systémem), dále jen "žadatel“. Kontaktní e-mail žadatele ......................

Ve smyslu vnitřního předpisu zaměstnavatele pro poskytnutí bezúročné zápůjčky ze ZF jsem tzv. oprávněným zaměstnancem, protože jsem v pracovním poměru u zaměstnavatele déle než ...... měsíců.

Žádám o přidělení částky ........... Kč formou peněžité zápůjčky na dobu ...... měsíců pro tento účel:

• Pořízení nové bytové potřeby, a to konkrétně .............................. ,

• Úpravy a opravy stávající bytové potřeby, a to konkrétně .......................................... ,

• Koupě automobilu nebo jiného zboží, a to konkrétně .............................. ,

• Jiný účel, a to konkrétně .................................................

Přidělenou částku zápůjčky požaduji převést na platební účet .........................., jehož vlastníkem je: ŽADATEL* / DODAVATEL*, což prokazuji k této žádosti přiloženým: VÝPISEM Z ÚČTU* / FAKTUROU DODAVATELE* / JINAK, A TO ................*

.............................................

(podpis žadatele)

(* znamená: nehodící se škrtne).

Komentář:

Vymezení zápůjčky a její právní řešení nalezneme v ustanovení § 2390 až § 2394 OZ. Daňové řešení bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnanci jeho zaměstnavatelem vyplývá z ustanovení § 6 odst. 9 písm. r) ZDP. Zde se stanoví, že od daně z příjmů ze závislé činnosti

Nahrávám...
Nahrávám...