dnes je 12.4.2024

Input:

Inventarizace pro NNO

5.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.25.1
Inventarizace pro NNO

Jaroslava Svobodová

SMĚRNICE PRO INVENTARIZACI

pro nestátní neziskové organizace

Účetní jednotka: ......................... Označení: ....................................

Číslo: ....................................... Zpracoval: ....................................

Kontroloval: ............................... Platnost: .......................................

Závaznost: ................................. Datum vydání: ...............................

Vydává: .................................... Nahrazuje: ....................................

Doplňuje: ................................. Počet stran: ..................................

Přílohy: .....................................

Oddíl I

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Předmět úpravy, základní pojmy

1.1 Směrnice stanoví zásady pro provádění inventarizace majetku a závazků v účetní jednotce tak, aby splňovaly požadavky stanovené zvláštními právními předpisy1). Proces inventarizace majetku a závazků je součástí vnitřní kontroly hospodaření s majetkem ve vlastnictví, s majetkem, k němuž má účetní jednotka právo hospodaření, právo užívání nebo jiné právo.

1.2 Inventarizace je proces zjištění majetku a závazků, ověřování stavu majetku a závazků a správnosti jejich ocenění v účetnictví a porovnávání zjištěných stavů při fyzické nebo dokladové inventuře se stavy zachycenými na příslušných účtech aktiv a pasiv v rozvaze, případně též na podrozvahových účtech v knize podrozvahových účtů.

1.3 Proces zahajuje sestavení plánu inventur a vydání písemného příkazu k provedení. Za vydání odpovídá ředitel (var. odpovědná osoba dle Čl. č... Směrnice č... Organizační řád). Inventarizace je ukončena k okamžiku schválení výsledků sumarizovaných v "Inventarizační zprávě". Zprávu schvaluje ředitel účetní jednotky (var. orgán nebo odpovědná osoba dle Čl. č... Směrnice č... Organizační řád) a k okamžiku vydání Inventarizační zprávy resp. Inventurním závěrem v případech dle vnitřní směrnice2).

1.3.1 Inventarizační zprávou se rozumí shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách, Příloha inventarizační zprávy obsahuje seznam všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace a informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.

1.4 Inventurou se rozumí přímé zjištění majetku a ověřování majetku "na místě", za přítomnosti odpovědné osoby a členů inventarizační komise.

1.5 Předmětem inventarizace je majetek a závazky, v členění podle:

 • místa umístění nebo uložení,

 • odpovědných osob,

 • zařazení do příslušných účtových tříd, skupin a případně též syntetických a analytických účtů, nebo účtů podrozvahových,

 • v případě finančního majetku, pohledávek a závazků též podle druhu měny (v případě položek v cizí měně) a s ohledem na termín splatnosti.

1.6 Předmětem inventury je veškerý majetek, který se v účetní jednotce ke dni, k němuž se stav majetku zjišťuje, nachází tj. zejména:

 • vlastní majetek,

 • majetek cizí např. vnesený občany nebo zaměstnanci do sídla účetní jednotky,

 • majetek zapůjčený nebo pronajatý,

 • majetek zřizovatele,

 • majetek přijatý do úschovy nebo k opravám či úpravám od jiných osob,

 • majetek, k němuž účetní jednotka uplatnila právo zástavního věřitele,

 • majetek nalezený při inventurách, u něhož vlastník není znám

 • vybraný majetek (tj. kulturní památky, archeologické nálezy, umělecké a jiné sbírky muzejní povahy).

1.7 Inventurní soupis je průkazný účetní záznam o zjištěných stavech majetku a závazků při prvotních inventurách. Dodatečný inventurní soupis je průkazný účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje přírůstky nebo úbytky stavu ověřovaného majetku. Inventurní soupis musí mít náležitosti vymezené zákonem a zvláštní právním předpisem3) a přílohou k této směrnici. Soupisy musí být opatřeny podpisovým záznamem členů inventurních komisí a odpovědné osoby včetně okamžiku připojení podpisového záznamu.

1.8 Zúčtovatelnými inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem zjištěným při inventuře a stavem vykázaným na příslušných rozvahových nebo podrozvahových účtech resp. položkách Rozvahy nebo knihy podrozvahových účtů a to v případech, kdy tyto rozdíly nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem o účetnictví nebo jinými způsoby či metodami.

1.8.1 Schodek vzniká v případě, že skutečný stav peněžní hotovosti v pokladně nebo stav cenin je nižší než stav zjištěný z účetnictví.

1.8.2 Mankem se rozumí rozdíl, kdy skutečný stav majetku zjištěný při inventuře je nižší než stav v zjištěný v účetnictví.

1.8.3 Přebytek je rozdíl, kdy stav majetku zjištěný při inventuře je vyšší než stav vykazovaný v účetnictví.

1.9 Inventarizační komise je skupina osob s delegovanou pravomocí provést v organizaci inventarizaci majetku a závazků a odpovědností za její realizaci, vypořádání zjištěných rozdílů a podání návrhů na opatření směřující k ochraně majetku organizace. Členy ústřední inventarizační komise resp. členy dílčích inventarizačních komisí odpovědné za jednotlivé inventury majetku a závazků dle odst. 1.5 a 1.6 jmenuje ředitel v součinnosti s vedoucími příslušných oddělení (var. odpovědná osoba dle Čl. č... Směrnice č... Organizační řád). Inventarizační komise realizuje inventarizační činnosti dle vnitřní směrnice.

1.10 Podle právních předpisů a této směrnice účetní jednotka rozlišuje způsoby oceňování (ceny):

 • Pořizovací cena, kterou je cena, za níž byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.

 • Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje; použije se u majetku nabytého darováním, děděním, u majetku nalezeného při inventuře, pokud není známo ocenění při nabytí. V případech vymezených zákonem (§ 25 odst. 6 ZoÚ) se reprodukční cena nepoužije.

 • Ocenění zásob vlastními náklady použije se u zásob vytvořených vlastní činností; cena zahrnuje přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti související s pořízením zásob.

 • Ocenění hmotného a nehmotného majetku vlastními náklady se použije u hmotného a nehmotného majetku (kromě zásob a pohledávek) vytvořeného vlastní činností; cena zahrnuje vlastní přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti vymezené v souladu s účetními metodami.

 • Zásoby s výjimkou zásob nabytých bezúplatně, lze též oceňovat v souladu se Směrnicí č. .... Účtování a evidence zásob.

 • Jmenovitá hodnota tj. hodnota majetku k okamžiku vzniku v případě pohledávek (dříve "nominální"), a v případě závazků, a dále u emitovaných cenných papírů hodnota, kterou představuje ke dni vydání (emise), u platidel, cenin, směnek a šeků, pokud jsou platebními prostředky.

 • Zůstatková cena, kterou se rozumí rozdíl mezi pořizovací cenou a oprávkami vytvořenými za dobu používání v případě odpisovaného majetku.

 • Reálná hodnota, kterou se rozumí ocenění majetku ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje; reálnou hodnotou se oceňují cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou, deriváty, část majetku a závazků zajištěná deriváty, pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování a závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenění je nezískala zpět.

Za reálnou hodnotu se považuje:

 • tržní hodnota,

 • nebo ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě,

 • nebo ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů (k oceňování).

Tržní hodnotou je hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném regulovaném trhu (dále viz § 27 ZoÚ).

----------------

1)§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

2) Vnitřní směrnice "Inventarizace majetku a závazků“

3)§ 11, § 33, § 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů


Čl. 2

Inventarizace, inventury,

postupy ověřování stavů

2.1 Dle důvodu, pro který je ověřován stav majetku a závazků účetní jednotka zajistí:

 • inventarizaci, kterou se zjišťuje stav majetku a závazků k rozvahovému dni (den, ke kterému je sestavována řádná účetní závěrka) tj. periodická inventarizace,

 • inventury před sestavením "mezitímní účetní závěrky v případě účetních jednotek, které postupují podle zvláštních právních předpisů4) pokud předpis tuto povinnost ukládá,

 • inventarizaci, kterou se zjišťuje stav majetku a závazků ke dni sestavení mimořádné účetní závěrky dle zákona5), tj. periodická inventarizace

 • inventuru nařízenou osobami odpovědnými za hospodaření s majetkem účetní jednotky; zejména z důvodu mimořádné události, při níž došlo ke ztrátě, poškození nebo zničení majetku (požár, zátopa, krádež apod.), případně při změně odpovědných osob,

 • inventuru vždy nejméně jedenkrát za účetní období a to pouze v případě zásob, u nichž je účtováno v účetnictví podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a v případě dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží (např. motorová vozidla, jízdní kola, zavazadla pro přenášení majetku aj); termín zahájení a ukončení průběžné inventarizace stanoví účetní jednotka písemným příkazem dle Čl. 1 odst. 1.3 této směrnice, tj. průběžná inventarizace

 • inventuru knihovních fondů v případě knihoven v termínech dle zvláštního právního předpisu6).

2.1.1 Podle pořadí je prováděna

 • inventura prvotní potřebná k vyhotovení inventurních seznamů zjišťovaných stavů hmotného majetku

 • inventura rozdílová při vyhotovování dodatečných inventurních soupisů hmotného majetku zachycujících zjištěné rozdíly od stavů zjištěných při prvotní inventuře.

2.2 Ve vztahu ke způsobu zjišťování skutečných stavů stavu majetku a závazků účetní jednotka resp. inventarizační komise provádí:

 • inventuru fyzickou, při níž je zjišťování skutečného stavu prováděno přepočítáváním, převažováním nebo přeměřováním a zjištěné stavy jsou porovnávány se stavy příslušných účtů v účetnictví podle schématu.

Skutečně zjištěný stav fyzickou inventurou je porovnáván se stavem příslušného účtu v účetnictví včetně porovnání s příslušnou položkou vykazovanou v aktivech v rozvaze:

 1. dlouhodobého hmotného majetku 021, 022, 025, 029, 031, 032
 2. drobného dlouhodobého hmotného majetku 028
 3. nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 042
 4. zásob 112, 121, 122, 123, 132, 138, 139
 5. peněz v hotovosti v pokladně 261
 6. cenin 263
 • inventuru dokladovou, při níž je zjišťování skutečného stavu prováděno porovnáváním dokladů, kterými je prokazován stav majetku se stavem na příslušných účtech v účetnictví.

Dokladové ověření stavu se porovnává s účtem aktiv v rozvaze:

 • dlouhodobého nehmotného majetku 012, 013, 014, 015, 019

 • drobného dlouhodobého nehmotného majetku 018

 • nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku 041

 • poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný majetek 051

 • nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 042

 • poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek 052

 • dlouhodobého finančního majetku účtová skupina 06

 • pořizovaného dlouhodobého fin. majetku 043

 • poskytnutých záloh na dlouhodobý fin. majetek 053

 • peněžních prostředků na účtech v bankách účtové skupiny, 22

 • krátkodobého fin. majetku (např. cenných papírů) účtová skupina 25

 • zůstatek účtu peníze na cestě 261

 • krátkodobé úvěry a půjčky účtová skupina 23

 • pohledávek krátkodobých a dlouhodobých účtová třída 3 (aktivní zůstatky)

 • přechodných účtů aktivních účtová skupina 38

Skutečně zjištěný stav dokladovou inventurou se porovnává s příslušným stavem účtu v účetnictví a se stavem vykázaným na příslušné položce pasiv v rozvaze:

 • dlouhodobých závazků účtová skupina 95

 • krátkodobých závazků účtová třída 3 (pasivní zůstatky)

 • přechodných účtů pasivních účtová skupina 38

 • jmění a upravující položky účtová skupina 90

 • fondy účetní jednotky účtová skupina 917)

 • rezervy účtová skupina 94

Skutečně zjištěné stavy dokladovou inventurou se porovnávají se stavy rozvahových účtů v účetnictví:

 • správnost vytvořených oprávek k odpisovanému majetku účtová skupina 07, 08

 • inventuru s pomocí technických výpočtů zejména při zjišťování skutečného množství volně uloženého materiálu (uhlí, dřeva, písku, kamene a obdobného stavebního materiálu, dále i steliva, krmiva, minerálních hnojiv aj.) nebo v případě pohonných hmot, plynu a jiných technologických kapalin uložených např. v podzemních tancích nebo nádržích včetně nádrží motorových vozidel.

2.3 Ověřování správnosti ocenění majetku provádí inventarizační komise v rámci jednotlivých inventur majetku a závazků s ohledem na ceny definované v Čl. 1 odst. 1.10 této směrnice a v souladu s metodami oceňování majetku a závazků vymezenými zvláštním právním předpisem8).

----------------

4)§ 6 odst. 4, § 19 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

5) § 17 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

6) § 16 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

(knihovní zákon)

7) v návaznosti na příslušný majetek v aktivech

8) § 32 až 36a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Čl. 3

Cíle a obsah inventarizace

3.1 Inventarizací majetku a závazků účetní jednotka zajišťuje zjištění skutečných stavů, jejich

Nahrávám...
Nahrávám...