dnes je 12.4.2024

Input:

Inventarizace pro PO

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.25
Inventarizace pro PO

Jaroslava Svobodová

SMĚRNICE PRO INVENTARIZACI

majetku a závazků

pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC

Účetní jednotka: ......................... Označení: ....................................

Číslo: ....................................... Zpracoval: ....................................

Kontroloval: ............................... Platnost: .......................................

Závaznost: ................................. Datum vydání: ...............................

Vydává: .................................... Nahrazuje: ....................................

Doplňuje: ................................. Počet stran: ..................................

Přílohy: .....................................


Oddíl I

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Předmět úpravy, základní pojmy

1.1 Směrnice stanoví zásady pro provádění inventarizace majetku a závazků v účetní jednotce tak, aby splňovala požadavky stanovené zvláštními právními předpisy1). Proces inventarizace majetku a závazků je součástí vnitřní kontroly hospodaření s majetkem ve vlastnictví, s majetkem, k němuž má účetní jednotka právo hospodaření, právo užívání nebo jiné právo.

1.2 Inventarizací majetku a závazků se rozumí zjišťování skutečných stavů majetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných v knize podrozvahových účtů fyzickou nebo dokladovou inventurou, porovnání zjištěných stavů se stavy příslušných inventarizačních položek (syntetických, analytických nebo podrozvahových účtů) v účetnictví, ověření správnosti jejich ocenění v účetnictví vykázaných v aktivech a pasivech rozvahy a v příloze vykázaných položek knihy podrozvahových účtů. Skutečné stavy majetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných v knize podrozvahových účtů zjištěné fyzickou nebo dokladovou inventurou se zaznamenávají v inventurních soupisech.

1.3 Proces zahajuje sestavení plánu inventur inventarizačních položek a vydání písemného příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků. Za vydání odpovídá ředitel (var. odpovědná osoba dle Čl. č... Směrnice č... Organizační řád). Inventarizace majetku a závazků je ukončena k okamžiku schválení výsledků sumarizovaných v "Zápisu o provedené inventarizaci majetku a závazků". Zápis schvaluje ředitel účetní jednotky (var. orgán nebo odpovědná osoba dle Čl. č... Směrnice č... Organizační řád) a k okamžiku vydání Inventarizační zprávy resp. Inventurním závěrem v případech dle zvláštního prování předpisu2).

1.4 Inventurou se rozumí přímé ověřování majetku "na místě", za přítomnosti odpovědné osoby a členů inventarizační komise.

1.5 Předmětem inventarizace je majetek a závazky, v členění podle:

 • místa umístění nebo uložení,

 • odpovědných osob,

 • zařazení do příslušných účtových tříd, skupin a případně též syntetických a analytických účtů, nebo účtů podrozvahových

 • v případě finančního majetku, pohledávek a závazků též podle druhu měny (v případě položek v cizí měně).

1.6Předmětem jednotlivých inventur je veškerý majetek, který se v účetní jednotce ke dni, k němuž se stav majetku zjišťuje, nachází tj. zejména:

 • vlastní majetek,

 • majetek cizí např. vnesený občany nebo zaměstnanci do sídla účetní jednotky,

 • majetek zapůjčený nebo pronajatý,

 • majetek zřizovatele,

 • majetek přijatý do úschovy nebo k opravám či úpravám od jiných osob,

 • majetek, k němuž účetní jednotka uplatnila právo zástavního věřitele,

 • majetek nalezený při inventurách, u něhož vlastník není znám,

 • vybraný majetek (tj. kulturní památky, archeologické nálezy, kulturní předměty včetně sbírek muzejní povahy).

1.7 Inventurní soupis je průkazný účetní záznam, který obsahuje zjištěné stavy majetku a závazků při prvotních inventurách. Dodatečný inventurní soupis je průkazný účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje přírůstky a úbytky stavu ověřovaného majetku při rozdílové inventuře. Inventurní soupis musí mít náležitosti vymezené zákonem a zvláštní právním předpisem3) a přílohou k této směrnici. Zjednodušený inventurní soupis je průkazný účetní záznam, kterým se prokazují přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou. Inventurní soupisy, aby splnily povinnosti dané pro průkazný účetní záznam, musí být opatřeny podpisovým záznamem příslušných členů inventurních komisí a odpovědné osoby, včetně okamžiků připojení podpisových záznamů.

1.8 Zúčtovatelnými inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem zjištěným při inventuře a stavem vykázaným na příslušných rozvahových nebo podrozvahových účtech resp. položkách Rozvahy nebo knihy podrozvahových účtů a to v případech, kdy tyto rozdíly nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem, o účetnictví nebo jinými způsoby či metodami.

1.8.1 Schodek vzniká v případě, že skutečný stav peněžní hotovosti v pokladně nebo stav cenin je nižší než stav zjištěný z účetnictví.

1.8.2 Mankem se rozumí rozdíl, kdy skutečný stav majetku zjištěný při inventuře je nižší než stav v zjištěný v účetnictví.

1.8.3 Přebytek je rozdíl, kdy stav majetku zjištěný při inventuře je vyšší než stav vykazovaný v účetnictví.

1.9 Inventarizační komise je skupina osob s delegovanou pravomocí provést v organizaci inventarizace majetku a závazků a odpovědností za její realizaci, vypořádání zjištěných rozdílů a podání návrhů na opatření směřující k ochraně majetku organizace. Členy ústřední inventarizační komise resp. členy dílčích inventarizačních komisí odpovědné za jednotlivé inventury majetku a závazků dle odst. 1.5 a 1.6 jmenuje ředitel v součinnosti s vedoucími příslušných oddělení (var. odpovědná osoba dle Čl. č... Směrnice č... Organizační řád). Inventarizační komise realizuje inventarizační činnosti dle vyhlášky4).

1.10 Podle právních předpisů a této směrnice účetní jednotka rozlišuje ceny (způsoby ocenění):

 • Pořizovací cena, kterou je cena, za níž byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.

 • Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje; použije se u majetku nabytého darováním, děděním, u majetku nalezeného při inventuře, pokud není známo ocenění při nabytí.

 • Ocenění zásob vlastními náklady použije se u zásob vytvořených vlastní činností; cena zahrnuje přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti související s pořízením zásob.

 • Ocenění hmotného a nehmotného majetku vlastními náklady se použije u hmotného a nehmotného majetku (kromě zásob a pohledávek) vytvořeného vlastní činností; cena zahrnuje vlastní přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti vymezené v souladu s účetními metodami.

 • Jmenovitá hodnota tj. hodnota majetku k okamžiku vzniku v případě pohledávek (dříve "nominální"), a v případě závazků, a dále u emitovaných cenných papírů hodnota, kterou představuje ke dni vydání (emise), u platidel, cenin, směnek a šeků, pokud jsou platebními prostředky.

 • Zůstatková cena, kterou se rozumí rozdíl mezi pořizovací cenou a oprávkami vytvořenými za dobu používání v případě odpisovaného majetku.

 • Reálná hodnota, kterou se rozumí ocenění majetku ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje; reálnou hodnotou se oceňují cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou, deriváty, část majetku a závazků zajištěná deriváty, pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování a závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenění je nezískala zpět. Vybrané účetní jednotky oceňují majetek určený k prodeji reálnou hodnotou vždy, s výjimkou zásob.

 • Za reálnou hodnotu se považuje:

  • tržní hodnota,

  • nebo ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě,

  • nebo ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů (k oceňování).

 • Tržní hodnotou je hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném regulovaném trhu (dále viz § 27 ZoÚ).

------------------

1)  § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

2)  Část třetí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

3)  § 11, 33, 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 8 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

4)  § 3 a 4 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů


Čl. 2

Druhy inventarizací, inventury,

postupy ověřování stavů

2.1 Dle důvodu, pro který je ověřován stav majetku a závazků účetní jednotka zajistí:

 • Inventarizaci majetku a závazků, kterou se zjišťuje stav majetku a závazků k rozvahovému dni (den, ke kterému je sestavována řádná účetní závěrka), tj. periodická inventarizace.

 • Jednotlivé inventury před sestavením "mezitímní účetní závěrky v případě účetních jednotek, které postupují podle zvláštních právních předpisů5), pokud předpis tuto povinnost ukládá.

 • Inventarizaci majetku a závazků, kterou se zjišťuje stav majetku a závazků ke dni sestavení mimořádné účetní závěrky dle zákona6), tj. periodická inventarizace.

 • Jednotlivou inventuru nařízenou osobami odpovědnými za hospodaření s majetkem účetní jednotky; zejména z důvodu mimořádné události, při níž došlo ke ztrátě, poškození nebo zničení majetku (požár, zátopa, krádež apod.), případně při změně odpovědných osob.

 • Inventuru nejméně jedenkrát za účetní období a to pouze v případě zásob, u nichž je účtováno v účetnictví podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo odpovědných osob, a v případě dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží (např. motorová vozidla, jízdní kola, zavazadla pro přenášení majetku aj); termín zahájení a ukončení průběžné inventarizace stanoví účetní jednotka písemným příkazem dle Čl. 1 odst. 1.3 této směrnice, tj. průběžná inventarizace.

 • Inventuru knihovních fondů v případě knihoven v termínech dle zvláštního právního předpisu7).

 • Inventuru jiných pasiv vykazovaných na jednotlivých položkách C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.III činnosti, které jsou nutné pro vyhotovení zjednodušených inventurních soupisů, tj. zjednodušená inventura.

2.1.1 Podle pořadí je prováděna:

 • inventura prvotní potřebná k vyhotovení inventurních soupisů zjišťovaných stavů hmotného majetku,

  • inventura rozdílová při vyhotovování dodatečných inventurních soupisů hmotného majetku zachycujících zjištěné rozdíly od stavů zjištěných při prvotní inventuře.

2.2 Ve vztahu ke způsobu zjišťování stavu majetku a závazků účetní jednotka resp. inventarizační komise provádí:

 • inventuru fyzickou8), při níž je zjišťování skutečných stavů prováděno přepočítáváním, převažováním nebo přeměřováním a zjištěné stavy jsou porovnávány se stavy příslušných účtů v účetnictví podle schématu.

Skutečné zjištěné stavy fyzickou inventurou se porovnávají se stavem příslušného syntetického účtu v účetnictví a s příslušnou položkou vykazovanou v aktivech rozvahy:

- dlouhodobého hmotného majetku .................................021, 022, 025, 029, 031, 032

- drobného dlouhodobého hmotného majetku ......................028

- nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku ...................................042

- zásob.........................................112, 121, 122, 123, 132, 138

- peněz v hotovosti v pokladně................................261

- cenin 263

 • inventuru dokladovou9), při níž je zjišťování skutečných stavů prováděno porovnáváním dokladů, kterými je prokazován stav majetku se stavem na příslušných účtech v účetnictví

Skutečné zjištěné stavy dokladovou inventurou se porovnávají se stavem příslušného syntetického účtu v účetnictví a s příslušnou položkou vykazovanou v aktivech rozvahy

- dlouhodobého nehmotného majetku......................012, 013, 014, 015, 019

- drobného dlouhodobého nehmotného majetku..............018

- nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku .........................041

- oprávek k dlouhodobému nehmotnému majetku.............072 až 079

- oprávek k dlouhodobému hmotnému majetku.................081 až 089

- opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku...151 až 157

- opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku......161 až 168

- opravných položek k zásobám ........................................181 až 186

- poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný majetek .............................051

- poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek.............052

- peněžních prostředků na účtech v bankách................účtové skupiny 24

- zůstatek účtu peníze na cestě.................................262

- krátkodobé úvěry a půjčky ......................................účtová skupina 28

- pohledávek krátkodobých......................................účtová třída 3

- pohledávek dlouhodobých..............................................účtová skupina 46

- opravných položek k pohledávkám...........................................účtová skupina 14 a 19

- přechodných účtů aktivních...............................................účtová skupina 38

Zjištěné skutečné stavy dokladovou inventurou se porovnávají se stavy příslušných syntetických účtů a se stavy vykazovanými na položkách pasiv rozvahy

- dlouhodobých závazků.................................účtová skupina 45

- krátkodobých závazků.....................................účtová třída 3

- přechodných účtů pasivních................................účtová skupina 38

- transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403

- rezervy..............................................................441

- stavy všech opravných položek k majetku............účtová skupina 15,16,17,18,19

- správnost vytvořených oprávek k odpisovanému majetku..........účtová skupina 07, 08

Skutečné zjištěné stavy při zjednodušené inventuře (dokladovou inventurou) se porovnávají se stavy na příslušných syntetických účtech

účtové skupiny 40 vyjma syntetického účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

- fondy účetní jednotky.......................................účtová skupina 41*)

 • inventuru s pomocí technických výpočtů zejména při zjišťování skutečného množství volně uloženého materiálu (uhlí, dřeva, písku, kamene a obdobného stavebního materiálu, dále i steliva, krmiva, minerálních hnojiv aj.) nebo

Nahrávám...
Nahrávám...